"زبان خدا"

پروفسور کالینز در مقدمه کتاب زبان خدا به صراحت به مسئله الحاد و ایمان خود می پردازد و در ضمن آن بیانی در خصوص جو الحادی حاکم بر جامعه علمی غرب دارد و می گوید؛ "دشوارترین لحظه برای من موقعی پیش آمد که ...

"خدا در تصور انسان"

 کتاب فراتر از کتابی عمومی است و یک کتاب نیمه تخصصی محسوب می شود. بنابراین اگر عزیزی بخواهد بهره مطلوب از آن ببرد باید سطحی از دانش منطق و فلسفه و مقداری کلام فلسفی را نیز بداند.