شبهات ایمان

خداوند نظامی کامل خلق فرمود که علم اندک ما قادر به درک جامعی از آن نیست. خالق علم، از رحمت خود در این نظام بهم پیوسته و مرتبط، راه را به ما نشان داد تا هر کس عاقل و اندیشمند باشد، راهی به سوی حیات سراسر زیبایی وجاودانه برگزیند. یعنی خدا می فرماید حکمت من سبب خلقتی شده که در آن شما انسانها مبدا و مقصد، و تولد و معادی دارید، اگر نمی دانید حکمتش چیست؟ چون دانش شما اندک است همچنانکه در اول تولد هیچ نمی دانستید، الان هم اندکی می دانید بسیار کم "وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً"(1)
انسان نعمت را دوست دارد حتی همین نعمت ناقص دنیا را چنان دوست دارد که می خواهد جاودان و تندرست بماند. لذا اصلی ترین مشکل ذهن انسان "بودن" نیست، چگونگی بودن است که مثلا چرا ما تکلیف داریم و حساب وکتاب و پاداش و جزا؟ لذا پرسش اول ذهن، نسبت به برنامه عالم است تا خود عالم.

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه سوم وپایانی مطلب ویژه

سعی کنیم خدا وفعل دقیق خدا را درک کنیم، نقدکردن حکیم جاهلانه است؛ روش رشد دانش دین و فهم حقایق، بخش دوم از راه حل تفصیلی؛ ... بشر اگر درست به عمق جنایت خود در شبهات علیه خدا نگاه کند در واقع مشغول جنگ حکمت با خالق اندیشه است. او طعنه به خالق دانش و دانشمند زده و او را به مبارزه فکری می طلبد که ای خدا! در تحلیلی که از کارت داشتم، آنرا نپسندیدم و به حکم من کار تو در فعلت حکیمانه نبوده _پناه بر خدا از شرارتهای نفس آدمی_

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه دوم مطلب ویژه

روش رشد دانش دین و فهم حقایق، بخش اول از راه حل تفصیلی؛ ...شبهه خواندن چه زمان مفید خواهد بود؟ شبهه خواندن یعنی مواجهه با نظر مخالف خود که بسیار نیکوست و راه رشد علمی است. البته نه شبهات اهانت آمیز و سیاه نما، بلکه شبهات علمی و فکری مستند و متین. این سفارش دین که نامش تحقیق است وقتی مفید است که با برنامه علمی و مرحله به مرحله باشد.

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه - صفحه اول مطلب ویژه

بدون تمرین وارد رینگ نشو؛پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه اول: روشن حفظ سلامت دین ... امروزه با گسترش ارتباطات شما ممکن است در عرض یک و نیم ساعت در معرض ده شبهه تخصصی و فلسفی جدی قرار بگیرید، اما راه معقول کدام است؟ بخوانید و اندیشه کنید و راه خود را انتخاب کنید...