معقولیت ایمان

مبانی معقولیت ایمان؛ "منطق عمل" مطلب ویژه

برای اثبات وجود خداوند براهین متعددی در کتاب های فلاسفه و متکلمین ذکر شده است. از جمله این براهین، برهان امکان و وجوب، برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان فطرت و... می باشند.با این حال ممکن است برخی افراد، بدلیل نداشتن مقدمات فلسفی و یا پیگیری کم نسبت به حقانیت این براهین، و یا به هر دلیل فردی دیگری، احساس کنند این براهین تام و تمام نیست و برای آنها وجود خدا را بطور قطعی اثبات نمی کند.

مبانی معقولیت ایمان؛ "از ماده تا معنا" مطلب ویژه

وقتی سخن از معقولیت مطرح می شود، مسئله مهم برای یک قضاوت درست این است که معیار معقولیت مشخص شود؛تصور کنید از گربه بپرسیم؛ «از نظر شما چقدر باید به علم اهمیت داد؟» برای او دانش امری بی ارزش و سرگرم تخیلات شدن است. دنیای گربه فراتر از گوشت تازه و جای گرم نیست. او معیار مناسبی برای قضاوت ندارد و همین باعث شده گربه ها تمدن ساز نشوند.