خداشناسی فلسفی

شاه کلیدهای فهم واجب الوجود – بخش سوم مطلب ویژه

در موضوع فهم دقایق برهان امکان و وجوب، بعد از بیان شاه کلید فهم واجب الوجود در بخش اول، در بخش دوم به بیان سه دلیل بر اینکه ماده و انرژی نمی توانند خالق هستی و واجب الوجود و خدا باشند پرداختیم. در این بخش به سه دلیل دیگر در پیگیری مصداق حقیقی واجب الوجود می پردازیم و بی مقدمه بیشتر سراغ ادامه طرح ادله و شواهد می رویم؛

شاه کلیدهای فهم واجب الوجود – بخش اول مطلب ویژه

برهان امکان و وجوب را بارها خوانده و شنیده ایم، اما کلیدهای فهم درست این برهان چه هستند؟ چرا ماده و انرژی خدا نیستند؟ چرا انرژی واجب الوجود نیست؟ چرا خدا واجب الوجود است؟ سوالاتی مانند اینها نیز همیشه مطرح بوده و اندیشه عمیق بزرگان فلسفه، شاه کلیدهای فهم درست حقایق هستی را به دست ما داده اند که بی توجهی به آنها همیشه ما را در دریایی از ابهامات و سوالات و پیچیدگی ها وا می گذارد. این ناراحت کننده است که می بینیم جامعه ما با گنج معرفتی که در دست دارد، گاه در برابر اندیشه های مادی مهاجم غربی توان بیان شایسته تفکر برتر خود را ندارد…
براهین فراوانی برای وجود خداوند اقامه شده است؛ یکی از براهین قوی فلسفی، برهان صدیقین ملاصدرا می باشد. این برهان مدعی است که برای اثبات وجود خداوند نیاز به هیچ واسطه ایی نیست و می توان از خود خدا متوجه خداوند شد. به همین دلیل این برهان را صدیقین نامیده اند، چراکه صدیقین، یعنی آن عده از مومنین که برای ارتباط با خدا هیچ واسطه ایی استفاده نکرده و از خدا متوجه خداوند شده اند. مثل اینکه از طریق خود نور متوجه نور می شویم.

شاه کلیدهای فهم واجب الوجود – بخش دوم مطلب ویژه

در مقاله سابق سعی شد تا گام اول و اصلی برهان امکان و وجوب را در بیانی ساده و کوتاه تقدیم اهل اندیشه کنیم. لذا در ادامه مقاله بخش اول به بررسی این پرسش های کلیدی در برهان امکان و وجوب می پردازیم؛چرا انرژی و ماده واجب الوجود و خدا نیست؟ چرا خدا کمال وجود محض است؟ چرا خدا مادی و فیزیکی نیست؟