فیلم

چرا مومنان به فرگشت طبیعی، ایمانی غیر معقول دارند؟ جمله ایی در مسیحیت معروف بوده که "ایمان بیاور تا بفهمی!" و این جمله مورد نقد مخالفان دین بود که تفکر اسلامی نیز با آن جمله مخالف است، اما چرا فرگشت باوران گرفتار همین ماجرا شده اند؟ آیا فرگشت یک علم است یا یک باور؟ از فرگشت پرستان بپرسید که چرا وقتی دفاع معقول ندارند ایمان آورده اند در حالی که خود را علم محور و مستدل می پندارند... فیلم در بخش رسانه(پایین صفحه)، لینک دانلود فیلم (پیشنهاد ویژه)

دیدن خداوند در کمتر از 45 ثانیه

افرادی که می پندارند ماجرای پیدایش حیات مانند ترکیب قطعات یک هواپیما و ساختمان مهندسی شده نیست، و در ذهنشان خیالاتی شبیه زاد و ولد سیستماتیک و ترکیب شیمیایی فیزیکی مانند گرانش و تاثیرات شیمیایی دارند که همه پدیده های قانونی و معلومی هستند، از علم پیدایش حیات چیزی نمی دانند. زیرا ...

آیا کتاب هستی نویسنده ندارد؟ مطلب ویژه

آیا پیچیده ترین ساختمان طراحی شده، طراح ندارد؟

استیون جابز وجود ندارد مطلب ویژه

توهم آزاد اندیشی ملحدان مطلب ویژه

به کارخانه دقیق سلول خوش آمدید مطلب ویژه

کارخانه دقیق سلول که طراحی آنچنان فوق العاده دارد که اندیشه دانشمندان با کمک ابر رایانه ها، هنوز از یک کپی ساده از روی آن هم عاجز است. هر انسان مستقلا باید به این بیاندیشد که ...