چرا دوری از خدا

دین راهی برای رسیدن به برترین لذتها و کمالات مطلب ویژه

همانطور که در مقاله پیشین معلوم شد، خداوند از لذت ها منع نکرده، بلکه از لذت کم و لذت مضر منع کرده است. اکنون مناسب است که شواهدی از آیات و روایات آورده شود تا با دقت در این آیات و روایات به وضوح عدم مخالفت دین (دین اسلام) با لذت ها مشخص شود. دین اسلام بر خلاف برخی ادیان تحریف شده که اساسا برخی از لذات مانند لذت جنسی را پلید و ناپسند می دانند نه تنها ازدواج را امری مذموم نمی داند بلکه در قرآن کریم در سورم روم، آنرا یکی از آیات و نشانه های خداوند معرفی می کند.

قرون وسطی، دشمنی با دین در لباس دین مطلب ویژه

در طول تاریخ بشریت که خوب می نگریم می بینیم که خداجویی و دین مداری همواره یکی از پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین تفکرات حیات بشری بوده و همواره طرف مقابل آن نیز وجود داشته و با تفکر آسمانی در تضاد و مقابله بوده است.ورای حقانیت، به دلایل و عوامل مختلف گاه گاهی این تفکر، نفوذ و غلبه بیشتری می یابد و گاه گاهی آن تفکر دیگر. یکی از این چرخش ها و غلبه های تاریخی که بسیار بزرگ و جدی بوده و سبب دین گریزی و خداستیزی گسترده ای در جهان غرب شده است و در عصر حاضر اثرات آن حتی در کشور ما نیز مشهود است واقعه عظیم رنسانس…

راحت طلبی؛ رهزنی مانع تسلیم به حق محض مطلب ویژه

از انجایی که طبق گزاره های دینی گرایش به دین امری است فطری(1) واینکه هر انسانی بصورت فطری خداجواست و خداجویی وخداپرستی در عمق جان او نهاده شده است(2) و اینکه دلایل و شواهد عقلی و علمی هم وجود خداوند متعال را اثبات می کند، حال این سوال مطرح می شود که؛ چرا در طول تاریخ از دیرباز تا کنون انسان هایی در پی انکار خداوند برآمده اند و یا لااقل در وجود این ذات مقدس که وجودش از بدیهی ترین وغیر قابل انکارترین موجودات است شک کرده اند. در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که بی شک بر فطرت پاک وخداجوی این افراد پرده های غفلت افکنده…