"معاویه بن وهب از اصحاب معروف امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ است، هشام بن حکم گوید: روزی من نزد امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ بودم، ناگاه معاویه بن وهب و عبدالملک بن اعین وارد شدند، معاویه درباره دو روایت که یکی می‌گوید پیامبر ـ صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله ـ خدا را دید، و دیگری می‌گوید: مؤمنان در قیامت خدا را می‌بینند از امام ـ علیه‌السّلام ـ سوال کرد و گفت: خداوند به کدام صورت دیده می‌شود؟