پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 05:36

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه - صفحه اول

بدون تمرین وارد رینگ نشو؛
پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه اول: روشن حفظ سلامت دین ...

امروزه با گسترش ارتباطات شما ممکن است در عرض یک و نیم ساعت در معرض ده شبهه تخصصی و فلسفی جدی قرار بگیرید، اما راه معقول کدام است؟ بخوانید و اندیشه کنید و راه خود را انتخاب کنید...